Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Elle Office Support. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Elle Office Support met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met Elle Office Support. Hoe ver je relatie met Elle Office Support gaat, bepaal je grotendeels zelf. Als je als medewerker van een lidbedrijf actief deelneemt aan activiteiten van Elle Office Support, bijvoorbeeld in commissies of werkgroepen, dan zullen wij je ook vaker benaderen met daaraan gerelateerde vragen, informatie of kennisuitwisseling. Daarnaast worden gegevens van lidbedrijven verwerkt als onderdeel van het lidmaatschap. Zo kunnen je contactgegevens gedeeld worden met andere leden, en kun je benaderd worden voor activiteiten en informatie over Elle Office Support. Als je iets bestelt via de website, dan gebruiken we die gegevens om je het product te sturen en voor de financiële afhandeling. Als je geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kun je dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van je gegevens stopzetten.

Als je je via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Elle Office Support (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie) iets besteld of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij je gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over lidmaatschap van Elle Office Support.

Als je organisatie lid is van Elle Office Support dan worden je gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit het lidmaatschap of op grond van de wet. Daarnaast heeft Elle Office Support een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen event, deelname aan een commissie of anderszins), aanvullende informatie te sturen over Elle Office Support zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we je om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft Elle Office Support nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij Elle Office Support afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de vereniging beter kunnen invullen.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Elle Office Support de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Elle Office Support de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Elle Office Support op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Elle Office Support geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Nieuwsbrief

Je kunt je via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Elle Office Support. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de ICT-sector. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uitnodigingen en overige mailings

Als je ledencontractpersoon bent bij je organisatie, deelneemt aan een activiteit van Elle Office Support of als je informatie aanvraagt, zullen we je e-mailadres gebruiken om je op onregelmatige basis te informeren over relevante workshops, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast heeft Elle Office Support enkele mailinglists rond specifieke onderwerpen waaraan we je toe kunnen voegen op eigen verzoek, of omdat dit voortkomt uit activiteiten in het kader van je lidmaatschap. Je kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door je direct af te melden van een mailinglist of contact op te nemen met ons secretariaat.

Verstrekkingen aan derden

Elle Office Support verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Elle Office Support bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT- beheerder).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

Je kunt ons schriftelijk, per e-mail op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres. Als je meer informatie wilt over Elle Office Support, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Elle Office Support
Wouter Crabethstraat 8
2391 GV Hazerswoude-Dorp

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Elle Office Support adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 17-04-2024.